Produktion

Vad är ett kraftvärmeverk?

Ett kraftvärmeverk är en central anläggning som producerar både el och fjärrvärme samtidigt.  Elen distribueras via elnätet och värmen skickas ut i fjärrvärmenätets rör under mark och gator till fjärrvärmekunderna.

Värmeproduktion i stora centrala pannor är både effektivare och mer miljövänligt än när varje villaägare eldar i sin egen panna. Professionell och kvalificerad personal kontrollerar driften och ser till att energin i bränslet utnyttjas optimalt, med ett minimum av utsläpp genom avancerad rening.

På ENA Energi i Enköping eldar vi med biobränslen, vilket innefattar 91% flisat rivningsvirke s.k. RT-flisen och 9% skogsflis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är biobränslen?
Biobränsle kallas alla former av växtmaterial som används för förbränning. I Sverige utgörs biobränsle till största delen av rester från olika industriprocesser, t ex skogsavfall, toppar och grenar som blir över vid skogsavverkningar samt sågspån från sågverksindustrin.
Energiskog, sågspån, pellets och briketter är andra former av biobränslen.

Återvunnet trädbränsle är ett trädbränsle som tidigare har använts för ett annat ändamål än energikälla. Rivningsvirke och överblivet konstruktionsvirke är ett exempel på detta. I sönderdelad form kallas det populärt för returflis eller ”RT-Flis”

Fördelen med biobränslen är framför allt att de är förnybara och tillhör det naturliga kretsloppet. Vid förbränning bidrar de därför inte till växthuseffekten. De orsakar inte heller utsläpp av svavel, vilket till exempel olja gör.

Skogsflis

Skogsflis

Returflis

Returflis RT