Så här fungerar det

Hur fungerar ENA Energis kraftvärmeverk?

schema_s__h_r_fungerar_det_sv_stor

Klicka för förstoring

Från flis i skog och återbruk till värme i husen
Trädresterna tas ur skogen och riviningsvirket från våra återbruk flisas. Därefter fraktas flisen med lastbil till vårt lager. Därifrån matas den via transportband in i ångpannan där den förbränns och kokar vatten till ånga. Ångan överhettas till ca 540°C och 100 bars tryck. Ångan leds till en ångturbin vilken driver generatorn som producerar el. Då ångan gått genom turbinen har den tappat i både tryck och temperatur, och går vidare till en kondensor för att kylas ytterligare.

Kondensorn är en stor värmeväxlare som kondenserar ångan till vatten genom att värma vattnet i fjärrvärmenätet. Därefter leds det kondenserade vattnet tillbaka till pannan i ett slutet kretslopp.

Fjärrvärmenätet är också ett slutet kretslopp där vattnet lämnar kraftvärmeverket vid en temperatur på ca 75-100°C beroende på utomhustemperaturen. Vattnet värmer abonnenternas hus och ger varmvatten i kranarna via värmeväxlare i varje hus, och kyls därmed ner. Då vattnet kommer tillbaka till kraftvärmeverket för att åter värmas upp har det en temperatur på ca 45-50°C.

Vid eldning med blöt flis bildas mycket vattenånga som följer med rökgaserna. Den vattenångan kondenseras i en rökgaskondensor genom att förvärma fjärrvärmenätets vatten några grader.  På så sätt sänks temperaturen på rökgaserna och energin utnyttjas maximalt.

Rökgaserna går igenom ett avancerat och effektivt filter för att renas innan de släpps ut i skorstenen, vilket gör att röken från anläggningen i huvudsak består av vattenånga.