Energieffektivitet

Energi- och miljöeffektivt
Med ett stort kraftvärmeverk, i stället för många små pannor hos varje hushåll, kan energin produceras och användas mer effektivt och med mindre energiförluster samt lägre utsläpp som resultat.

Primärenergin* utnyttjas effektivare i en stor anläggning som övervakas av erfaren och utbildad personal samt att reningen av rökgaserna är avsevärt bättre än i mindre pannanläggningar. På kraftvärmeverket jobbar man aktivt med effektivisering av hela anläggningen, från bränslets ursprung till distributionen av värmen.

Spara primärenergi – hushåll med jordens resurser
Fjärrvärmen tar tillvara värmen som alstras då el produceras från primärenergi. Det innebär att kraftvärmeverk har en verkningsgrad på ca 90 %. Nästan all energi som tillförs produktionen nyttiggörs hos slutanvändarna.

Detta kan jämföras med kraftverk där man endast tar tillvara elkraften och kyler bort värmeenergin i kyltorn eller med hjälp av havsvatten.

l_v* Primärenergi är energi som ännu inte omvandlats av människan. Den kommer från primära energikällor som t.ex. sol, vind, olja, kol, uran eller som hos ENA Energi AB från förnyelsebart biobränsle.