Miljövärden

På sidan Energi Företagen redovisas miljövärden för de flesta av Sveriges fjärrvärmenät från 2009. Fjärrvärmens miljövärdering redovisar tre miljöperspektiv: hur effektivt energin används, hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan och hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvärmenät.

För att värdera miljöpåverkan redovisas de lokala miljövärdena:

  • Resursanvändning. Ett mått på hur effektiv framställning av energi är och mäts i primärenergifaktor. Primärenergi är energi som finns i naturresurser som inte har omvandlats. I primärenergifaktor inkluderas energin innan den har omvandlats, men även energi som har gått åt till att framställa energi i den form vi använder den.
  • Klimatpåverkan. Här ingår koldioxidutsläpp och påverkan av metan och lustgas. Det handlar om utsläpp från förbränning av bränslen, men också produktion och transporter av den energi som används i fjärrvärmeproduktionen.
  • Fossila bränslen. Här redovisas användningen av kol, fossil olja och naturgas. Men också andelen fossilt i den el som har tillförts rapporteras.

Här kan man läsa hur det sett ut år från år

 

För 2021

CO2 utsläppet blev 2,99 gram /kWh

2020

CO2 utsläppet blev 1,6 gram /kWh

2009-2019