Klimatbokslut

Tack vare att så många av våra kunder väljer fjärrvärme som uppvärmningsalternativ och att vi samtidigt producerar miljövänlig el, har ENA Energi bidragit till undvikna utsläpp motsvarande inte mindre än 83 000 ton koldioxidekvivalenter* under 2021.

83 000 ton koldioxidekvivalenter*, det är den mängd klimatpåverkan som undveks i samhället år 2021 tack vare ENA Energis verksamhet. Det motsvarar utsläppen från tre tur- och returresor med flyg till Paris – för samtliga Enköpings kommuninvånare!

Med hjälp av Profu, ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom energi och avfallsområdet, tog ENA Energi fram ett klimatbokslut för 2021. Syftet är att ge en bild av företagets samlade klimatpåverkan, hantera utvecklingsarbete samt utvärdera åtgärder och redovisa utveckling.

Klimatbokslutet bygger på den så kallade konsekvensprincipen som inkluderar alla utsläpp, både tillförda och undvikna, genom att helt enkelt jämföra hur det skulle se ut om inte ENA Energi fanns.

I Klimatbokslutet tittar man på en mängd variabler, både stora och små, ända ner till hur medarbetarna tar sig till jobbet. Tillförda utsläpp består delvis av direkta utsläpp, som visar de utsläpp som ENA Energis egen verksamhet ger upphov till. Här återfinns framför allt skorstensutsläpp från ENA Energis produktionsanläggningar men även sådant som transporter och arbetsmaskiner. Tillförda utsläpp innefattar även indirekta utsläpp, vilka sker på grund av ENA Energis verksamhet men inte uppkommer från ENA Energis verksamhet.

Undvikna utsläpp är de utsläpp som undviks tack vare företagets produkter och tjänster. Som till exempel vilken uppvärmningsform med tillhörande klimatpåverkan en fastighet hade haft om den inte värmts upp med fjärrvärme. Profu har även tittat på hur den el vi producerar skulle produceras om vår produktion inte fanns och vad det hade inneburit för klimatet.

För varje kilo koldioxidekvivalent* (CO2e) ENA Energi gav upphov till under 2021, bidrog vi samtidigt till att 6,6 kg CO2e kunde undvikas på annat håll.

*Koldioxidekvivalent används som mått på utsläpp av växthusgaser och förkortas ”CO2e”. Det tar hänsyn till att olika växthusgaser bidrar olika mycket till växthuseffekten och global uppvärmning.