ENA Energis allmänna villkor näringsidkare

Från den 1 september 2023 gäller nya allmänna avtalsvillkor för dig som bedriver näringsverksamhet samt för bostadsrättsföreningar och är kund till ENA Energi. Förändringarna bygger på Fjärrvärmelagen och den nya föreskriften från Energimarknadsinspektionen (EiFS 2022:3). Nedan kommer vi kort belysa några av de förändringar som skett, för mer utförlig information hänvisar vi till de fullständiga avtalsvillkoren som du hittar på den här sidan.

ENA Energis nya allmänna villkor fr. o.m 01-09-2023

Begrepp

Förändringarna berör till största delar frågor gällande mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändning, fakturering och faktureringsinformation. Bland annat har följande begrepp förändrats i syfte att bättre beskriva vad som avses.

Värmemätare har ersatts med mätare

Värme har ersatts med värmeenergi

Förbrukning/energiförbrukning har ersatts med energianvändning

Avläsning/mätaravläsning har ersatts med insamling (av mätvärden)

Debitering har ersatts med fakturering

Fjärravläsning och kontroll av mätare

I de nya avtalsvillkoren framkommer det tydligt att all avläsning skall ske via fjärravläsning om inget annat anges, enligt förskrifter från Energimarknadsinspektionen. ENA Energi arbetar nu för att kunna installera fjärravlästa system i hela fjärrvärmenätet.

Insamling av mätvärden för varje mätpunkt skall ske regelbundet vilket innebär minst en gång per månad. Utöver detta ska mätvärden samlas in:

  • Vid nyanslutning
  • Vid permanent frånkoppling
  • Vid mätarbyte
  • Vid avflyttning och inflyttning
  • Vid partsbyte eller nytecknande av avtal

Som kund har du rätt att begära kontroll av mätaren. Visar det sig att mätarens registrering avviker mer än vad som är godtagbart enligt gällande myndighetsföreskrifter skall ENA Energi rätta mätvärdena. I detta fall ersätts du för kostnaderna gällande kontrollen. Visar det sig dock att mätvärdena ej avviker skall du som kund ersätta ENA Energi för de kostnaders om uppkommit i samband med kontrollen av mätaren.

Fakturering och uppgifter om energianvändning

Fakturering av uppmätt och levererad värmeenergi ska ske först i efterskott och ska baseras på insamlade och rapporterade mätvärden. Om inte annat har avtalats ska fakturering ske minst en gång per kvartal. Dessutom har du möjlighet att få elektronisk faktura.

Om ett faktureringsgrundande mätvärde från en mätare saknas, har brister eller om fel har skett vid insamling av mätvärden, ska ENA Energi basera fakturering på beräknad energianvändning. ENA Energi ska meddela dig att faktureringen är grundad på beräknad energianvändning och hur mätvärdet har beräknats. Information skall även lämnas gällande orsaken till att mätvärde från mätare inte kunnat erhållas vid normal insamling av mätvärden.

I de fall beräknad energianvändning utgör grund för fakturering ska ENA Energi vid beräkningen utgå från din tidigare uppmätta energianvändning och användningsprofil samt övriga kända omständigheter. Fakturan ska innehålla uppgifter om hur mätvärdet har beräknats.

ENA Energi ska utan särskild kostnad för dig som kund även tillhandahålla uppgifter om energianvändning per dag, vecka, månad och år för en period som minst omfattar de senaste två åren eller leveransavtalets löptid, om denna är kortare. Informationen ska göras tillgänglig varje kvartal om kunden begär det och i annat fall minst två gånger per år. Informationen lämnas på sätt som leverantören beslutar, exempelvis via internetbaserat media (Mina sidor) eller via faktura.

Montering utrustning i kundens anläggning

Om ENA Energi önskar montera utrustning i din anläggning ska godkännande inhämtas. Om du inte godkänner montering i din anläggning gäller följande:

Om ENA Energi i stället väljer att montera utrustningen utanför din anläggning ska du som kund ersätta ENA Energi med hälften av den eventuella dokumenterade merkostnaden, dock högst med ett belopp som inte överstiger hälften av vid var tid gällande prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken, exklusive moms.

Ersättning utgår endast om:

  1. Du inte svarat trots tre kontaktförsök från oss på ENA Energi där vi försökt nå dig för att begära om att installera utrustning i din anläggning, eller
  2. Du som kund nekar ENA Energi begäran utan godtagbart skäl. Godtagbart skäl kan till exempel vara att installation i din anläggning har negativ påverkan på av annan part

utställda garantier eller orsakar annan allvarlig olägenhet för dig.

Prisändringar

Prisändringar får ske oftare än en gång per år om det motiveras av externa faktorer

- såsom skatte- och avgiftsförändringar, force majeure eller väsentliga förändringar orsakade av myndighetsbeslut som förändrar förutsättningarna för prissättningen. Förändring skall meddelas skriftligt minst två månader i förväg.